חיפוש: פנקס 44

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510740541א.ת.ר. גיטלסון בע"מחברה פרטיתמחוקה
513110429אבניבורו בע"מAVNIBORO LTDחברה פרטיתפעילה
510224538חלקה 706 בגוש 6189 בעמחברה פרטיתבפרוק מרצון
512154279ליבלוב ושגשוג בע"מLIVLUV & SIGSUG LTDחברה פרטיתפעילה
511933780עולמות אפשריים בע"מPOSSIBLE WORLDS LTD.חברה פרטיתפעילה
 1