חיפוש: מגן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550010144אומני מגןשותפות מוגבלתשותפות מחוקה מרצון
512935354אריזות חכמות לרכיבים אלקטרוניים בע"מSMART PACKAGES FOR ELECTRONIC COMPONENTS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511601700החברה הכלכלית לפיתוח אשכול בע"מחברה פרטיתפעילה
513118471הליופם בע"מHELIOPAM LTDחברה פרטיתפעילה
514040021סולראור בע"מSOLAROR LTDחברה פרטיתפעילה
514678515קיבוץ מגן חשמל חלוקה ואספקה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1