חיפוש: גבולות

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550010086ח.ל.פ.מ.גבולותH.L.P.M. GEVULOTשותפות מוגבלתשותפות מחוקה מרצון
550011043פולימר גבולותשותפות מוגבלתמחוקה
511619074פולימר גבולות בע"מPOLYMER G'VULOT LTD.חברה פרטיתפעילה
540207834רפת הנגב - מגן גבולות בארישותפות כלליתפעילה
 1