חיפוש: הלסינקי 14 תל אבי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510257918היכל גוש 6761 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510257819היכל גוש 6761 חלקות 164 125 בעמחברה פרטיתמחוקה
510255813היכל חלקה 128 בגוש 7141 בעמחברה פרטיתמחוקה
510257157היכל חלקה 133 בגוש 6756 בעמחברה פרטיתמחוקה
510257926היכל חלקות 65 15 בגוש 6761 בעמחברה פרטיתמחוקה
 1