חיפוש: ד.נ.צפון יהודה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550015549תעשיות כפר-עציוןשותפות מוגבלתפעילה
 1