חיפוש: גוש קטיף

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540175247קטיף תעשיות צמחיםKATIF PLANTS INDUSTRIESשותפות כלליתפעילה
 1