חיפוש: בקעת בית הכרם

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512278128אל - שיר אמירים בע"מEL-SHIR AMIRIM LTD.חברה פרטיתפעילה
 1